on Nov 5th, 2008Publikacijos

Monografijos:

 1. M.Maksimaitis K.Miliauskaitė G.Šapoka. Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos publikacijose (1944-1990). Monografija. –Vilnius:Mykolo Romerio universitetas.2011. ISBN 978-9955-19-385-2.
 2. Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga.-Vilnius:Mykolo Romerio universitetas.2008. (bendraautorius).

Mokslo studijos:

 1. Mykolas Römeris ir konstitucinė Lietuvos tradicija: pilietinės visuomenės klausimas./ Römeriai Lietuvoje XVII-XXa. The Römers in Lithuania in 17th to 20th centuries.Mokslo straipsnių rinkinys.-Vilnius.:Kultūros, filosofijos ir meno institutas 2008.P.168-174, 419-424.

Mokslo leidiniuose:


 1. Sovietinės Lietuvos baudžiamosios teisės vertinimas lietuvių teisininkų išeivių darbuose. // Jurisprudencija. Mokslo darbai.-V.,2011. Nr. 18 (2) ISSN 1392-6195 p.455-466.
 2. Pilietinė visuomenė kaip teisinės valstybės egzistavimo garantas: Lietuvos patirtis 1918-1940.// Jurisprudencija. Mokslo darbai.-V.,2009. Nr.1(115).  ISSN 1392-6195 p. 183-198.
 3. Mykolas Romeris apie Klaipėdos krašto autonomiją.// Jurisprudencija.Mokslo darbai.-V.,2005,t.64.P.50-55.
 4. Nuolatinis Tarptautinis Teisingumo Teismas kaip taikaus ginčų sprendimo institucija 1921-1939 metais.// Jurisprudencija.Mokslo darbai.-V.,2004,t.61.P.120-126.
 5. Lietuvos suvereniteto galiojimo problema Klaipėdos krašte Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimo kontekste.// Jurisprudencija. Mokslo darbai-V.,2004.T.52(44).P.33-46.
 6. Ordalijos senovės teismo procese.// Jurisprudencija. Mokslo darbai.-V.,1999.T.14(6).P.105-118.

Enciklopedijose:

1.      Teisinė sistema./ Mažosios Lietuvos enciklopedija = Encyklopaedia of Lithuania minor = Kleinlitauische Enzyklopädie. T. 4 / Mažosios Lietuvos fondas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. P. 502-505. ISBN 542001470X.

Užsienio leidiniuose:

 1. Пределы автономии Клайпедского края и решение Междунородного суда 11 августа 1932 г.// Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменительной практики на современном этапе. -Калининград.2004.C.44-49.

Mokymo priemonės:

 1. Lietuvos teisės istorijos chrestomatija.Sud. R.Gelumbauskienė, G.Šapoka. – Vilnius: Justitia.2012 ISBN 978-9955-616-74-0.
 2. Teisės istorijos uždavinynas.-Vilnius:Mykolo Romerio universitetas.2011. ISBN 978-609-417-018-8.
 3. Iš Lietuvos teisės ir valstybės istorijos: straipsnių ir mokslinių darbų ištraukos. Sud.J.Skyrius, G.Šapoka.- Vilnius:LTU leidybos centras.2001.

Kituose:

 1. Valstybės teritorijos problema Steigiamajame Seime.// 1920-1922 metų parlamentinė patirtis: sprendimų politika, tikslai, aplinkybės.-V.,2000.P.25-31.
 2. Nepriklausomos Lietuvos diplomatas ir teisininkas Vytautas Antanas Dambrava. // Teisės problemos.-V.,2001.Nr.2.P.84-99.

Šiuo metu komentarai draudžiami.